نظرتون درمورد تعرفه طراحی های این سایت چیه؟

با تعرفه سایت های دیگه برابره
13نفر=14%
----------------------------------------------
از تعرفه سایت های دیگه کمتره
37نفر=39%
----------------------------------------------
بیشتر از سایت های دیگه هستش
10نفر=10%
----------------------------------------------
نسبت به کیفیت کار ها تعرفه کمه
17نفر=18%
----------------------------------------------
کیفیت طراحی ها کمه تعرفه زیاده
19نفر=20%
----------------------------------------------